Værdigrundlag

Visionen er, at Kalundborg Gymnasium og HF

  • Udvikler og inspirerer alle elever til det højst opnåelige, faglige niveau og bidrager til udvikling af studiekompetence og livsduelighed i et alment og globalt dannende perspektiv.
  • Er et gymnasium, der udvikler sig i takt med det omkringliggende samfund, og som tør at gå forrest pædagogisk og praktisk.
  • Styrker læring gennem elevernes aktive deltagelse i læringsprocessen, hvor fagligheden understøttes af det pædagogiske og sociale miljø i og omkring undervisningen.
  • Bidrager til at få det bedste frem i eleverne og det samlede personale med afsæt i, at det pædagogiske arbejde kræver fælles opbakning. Vi vil med andre ordskabe det bedst tænkelige skolemiljø, og vores motto er:  DET BEDSTE I DIG

Missionen er, at Kalundborg Gymnasium og HF

  • Skaber et optimalt og inspirerende læringsmiljø for elever såvel som ansatte baseret alsidig pædagogik, globaliseret dannelse, teknologiske hjælpemidler, moderne fysiske rammer, fornuftig økonomistyring og fagdidaktiske aspekter.
  • Løbende udvikler og praktiserer pædagogiske metoder, der sikrer høj læring og livsglæde hos eleverne, hvor interesse, engagement og høj faglighed er bærende elementer. Giver den enkelte elev faglige udfordringer, således at eleven har mulighed for at udfordre sit potentiale optimalt og udvikler demokratiske, selvstændige og globale kompetencer.
  • Karakteriseres af et dynamisk læringsmiljø med interaktion mellem varierende undervisningsformer og moderne faciliteter. Et læringsmiljø der bidrager til udvikling af kompetente, livsduelige, kreative, globalt og almen dannede mennesker.
  • Bidrager til, at betydningen af social arv mindskes, og at alle får en reel chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Skolen tager et uddannelsespolitisk ansvar og ønsker aktivt at deltage i udviklingen af ungdomskulturen og gennem dette styrke dens position i Kalundborg Kommune.
  • Indgår i lokale og globale samarbejdsrelationer indenfor skole-, erhvervs- og kulturlivet således, at der skabes et uddannelsesmiljø, der er tværinstitutionelt orienteret.

 

Værdier
Kalundborg Gymnasium og HF lægger i særlig høj grad vægt på disse værdier:

Lyst til læring
At være førende både fagligt, pædagogisk og teknologisk. At praktisere undervisning der formidler livsglæde, stimulerer til nysgerrighed og ejerskab for læring, og giver lyst til livslang læring. Vi ønsker at skabe lyst til egen læring i et inspirerende læringsfællesskab.

Anerkendelse og respekt
At behandle hinanden med anerkendelse og gensidig respekt, så alle føler sig hjemme på skolen og får lyst til at indgå i læringsmæssige og sociale fællesskaber.

Tryghed og tillid
At skabe en attraktiv arbejdsplads, som giver elever og personale trygge rammer præget af tillid med mulighed for faglig og personlig udvikling.

Tolerance
At skabe et skolemiljø med plads til forskellighed gennem en fælles referenceramme.

Udvikling
At skabe en dynamisk skole, der udvikler sig i interaktion med forskelligartede samarbejdspartnere og i relation til det omkringliggende samfund.

 

Create a website or blog at WordPress.com