Dansk/historieopgaven

Dansk-historieforløbet og DHO

I slutningen af 1.g skal du i forbindelse med dansk-historieforløbet skrive en tværfaglig opgave i dansk og historie (DHO). Opgaven er som udgangspunkt individuel og skal have et omfang på 7-8 normalsider brødtekst. En normalside er på 2400 enheder (antal anslag inkl. mellemrum). Opgaven kan også skrives i grupper.En gruppeopgave skal dog være tilsvarende længere, og det skal tydeligt fremgå, hvem i gruppen der har skrevet de enkelte afsnit i opgaven. DHO-opgaven svarer til 15 timers fordybelsestid.

Du skal holde et kort oplæg om din DHO’s vigtigste resultater ved en individuel mundtlig årsprøve. Du får en samlet karakter for og evaluering af opgaven og den mundtlige præstation.

Der er mødepligt til vejledningen og til årsprøven. Tider for dette kommer til at fremgå af Lectio.

Aflevering og deltagelse i vejledning og årsprøve er en forudsætning for, at du kan fortsætte i 2.g.

 

Fokus i fagene:

Danskfaget har særligt fokus på:

 • tekstlæsning i en historisk sammenhæng
 • faglig formidling
 • danskfagets identitet og metode.

 

Historiefaget har særligt fokus på:

 • din evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale med udgangspunkt i det gennemgåede og udleverede materiale
 • faglig skrivning herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v.
 • historiefagets identitet og metode.

 

DHO’en skal indeholde følgende hovedpunkter:

 1. Forside med angivelse af opgavetitel, navn og klasse
 2. Indholdsfortegnelse
 3. Indledning (opgaveformulering og materialevalg)
 4. Selve opgavebesvarelsen hvor du besvarer opgaveformuleringen. Opgaven skal indeholde flere taksonomiske niveauer, herunder fx redegørelse, analyse, diskussion, vurdering og perspektivering
 5. Konklusion
 6. Litteraturliste
 7. Noteapparat (fodnoter eller slutnoter med sidehenvisninger, supplerende oplysninger mm.).
 8. Evt. bilag.

 

Forløbet ser således ud:

Hvad?

 

Hvornår? Hvordan?
Introduktion til dansk-historieforløbet og DHO Marts

Uge 11-12

Senest i uge 11-12 orienterer din dansk- og historielærer om rammerne for det tværfaglige forløb og DHO’en.

 

Dansk-historieforløb om historisk emne Marts/april

 

I denne periode arbejder klassen med et historisk emne vha. relevant materiale og relevante metoder i fagene. Forløbet har en varighed af ca. 7 moduler i hvert fag.

 

Valg af opgaveformulering til DHO Marts/april

 

Din dansk- og historielærer giver dig et antal opgaveformuleringer, som du kan vælge imellem. Opgaven skrives med udgangspunkt i det gennemgåede og udleverede materiale.
DHO-vejledning  

Uge 19-20

2 moduler

Klassen får vejledning i skriveprocessen bl.a. med fokus på formalia i forbindelse med opgaveskrivning (korrekt anvendelse af noter og henvisninger, opstilling af litteraturliste, osv.).
Skrivedage med vejledning Uge 21

21.-24. maj

Du har fire skrivedage med fem timers indlagt obligatorisk vejledning på skolen.
Aflevering Uge 21

24. maj

DHO’en afleveres senest kl. 15.00 fredag d. 24/5 i Lectio.
Mundtlig årsprøve Uge 25 Mundtlig årsprøve, 20 min. pr. elev.

Årsprøven foregår ved, at du kort præsenterer din DHO’s vigtigste resultater (ca. 7 min.) og indgår i en dialog (ca. 7 min.) om opgaven, emnet og fagenes metoder med dine lærere.

Årsprøven afsluttes med en samlet feedback på opgaven og den mundtlige præstation (ca. 5 min.).

 

Skrivevejledning til DHO

 

Create a website or blog at WordPress.com