Sygdom

Ved længerevarende sygdom skal man give besked til skolens kontor, som så sørger for at lærerne får besked.
Efter sygdom skal man huske at angive fraværsårsag i Lectio.
Hvis du er fraværende på grund af sygdom, har du selv pligt til at orientere dig om klassens arbejde. Omfatter årsagen sygdom eller et handicap, kan der eventuelt aftales kompenserende undervisning. Skolen har ret til at stille krav om en lægeerklæring med henblik på at få belyst årsagen til fraværet. Du skal selv betale for lægeerklæringen. Sygdom kan dog være af et sådant omfang, at der ikke kan gives årskarakterer, og du vil blive indstillet til prøve i alle fag og således være selvstuderende.

Ved sygdom i forbindelse med eksamen skal skolen omgående kontaktes pr. telefon, og du skal inden for 24 timer skaffe en lægeerklæring for egen regning. Når der foreligger en lægeerklæring, tilbydes du en sygeeksamen, som lægges i samme eksamenstermin, hvis det er muligt. Alternativt i førstkommende sygeeksamenstermin.

Create a website or blog at WordPress.com