Studierejser

studierejser

Generelle rammer for studierejsen


Samværsregler på studierejsen


Generelle rammer for studierejsen

Alle klasser tilbydes at komme på en studierejse, og det er studieretningsteamets ansvar at sørge for, at klassen får et tilbud om dette. For HF er det HF-udvalgets ansvar.

Studierejsen er undervisning, der er flyttet uden for skolen og meget ofte til udlandet. Varigheden af studierejsen er som udgangspunkt max. 5 skoledage, men der kan søges dispensation for længere rejser.

Studierejsens faglige indhold planlægges af lærere og elever i fællesskab. For STX skal mindst et af studieretningsfagene indgå i studierejsens faglige indhold. For HF er KS  som udgangspunkt basis for studierejsen. Da HF-studieturen er en fællestur for Hf – eleverne, tilbydes der kun én studierejse for alle 2. HF-klasser for at minimere udgifterne.

Studierejsen samtænkes ofte med de større skriftlige opgaver såsom SRO, SRP og SSO. SRO kan lægge op til studierejsen, og eleverne kan anvende deres viden i forbindelse med SSO og SRP.

Dogmeregler for studierejsen

 1. Rejsen skal være integreret i et tematisk undervisningsforløb med arbejde før, under og efter rejseafvikling.
 2. Studierejser skal indeholde indsamling af empiri, som efterfølgende skal indgå i det tematiske undervisningsforløb.
 3. Lærere og elever skal i samarbejde aftale og forberede møderelationer med lokale uddannelsesinstitutioner, politiske organisationer, lokale virksomheder, foreninger eller lignende inden afrejsen.
 4. Cirka en måned efter hjemkomst præsenteres studierejsens faglige indhold (5-10 min) for 1.klasses elever til oplysning og inspiration.

Da studierejsen både har et fagligt og et socialt formål, skal alle klassens elever som udgangspunkt deltage i studierejsen. Hvis en elev ikke kan deltage i studierejsen, skal der laves en særlig aftale med BL. Eleven er forpligtet til at følge særligt tilrettelagt undervisning, mens klassen er bortrejst.

Placering af rejseugen
Studierejsen placeres, så det faglige indhold tilgodeses. Studierejsen for STX planlægges i 2021 til at finde sted i uge 39, og for HF i uge 39/40. Ved øvrige studierejser aftales placeringen med ledelsen.

Økonomi
En studierejse må maksimalt påføre en STX-elev en udgift på 6000 kr. og en HF-elev en udgift på 4000 kr. (der kan i særlige tilfælde dispenseres for beløbet). Dette beløb omfatter følgende udgifter:

 • Rejse og ophold
 • Div. udgifter i forbindelse med turen (transport, entré, mm.).

Studieturen vil typisk skulle betales i 2 til 3 rater.

Den 1. rate (depositum) på kr. 1.600,- skal betales i 1.g/1.hf, ca. 1. juni . Øvrige rater skal indbetales i 2.g/2.hf.

Den 1. rate betragtes som et depositum indtil studieturen er endeligt accepteret af elev/forældre/værge. Den forholdsvise tidlige indbetaling skyldes, at studieturen er omkostningstung og kræver meget forberedelse. Beløbet vil blive tilbagebetalt, hvis eleven udmeldes inden studieturen er endeligt accepteret i starten af 2.g/2.hf.

Kontakt til forældre
Eleverne skal min. 4 uger inden afrejsen have en oversigt over det faglige program med hjem, så forældrene bliver orienteret om fagligheden i studierejsen. Desuden præciseres skolens studie- og ordensregler.


Samværsregler på studierejse

 1. Når du er på studierejse, bør du tænke over, at du af mange bliver opfattet som en repræsentant for din skole og dit land, og dermed er du med til at præge vores omdømme.
 2. Under indkvartering på hotel eller lignende forventes det, at du i din optræden tager hensyn til, at der bor andre, og at de værdsætter ro på værelserne mere end et muntert natteliv!
 3. Af hensyn til arrangementerne på turen skal du møde til tiden på de aftalte steder, og du skal være i stand til at deltage i alle dagens aktiviteter.
 4. Når du rejser i et andet land, bør du vise respekt overfor det pågældende lands skikke. Det gælder f.eks. på klædning, pengeforbrug og tiltaleform.
 5. Når du er på studierejse i udlandet, skal du overholde gældende toldregler.
 6. Skolens almindelige ordensregler er også gældende under studierejsen (se skolens hjemmeside under “Om skolen”).
 7. Hvis du ikke overholder reglerne, er læreren/lærerne berettiget til at sende dig hjem. Du skal selv betale for denne hjemmerejse i utide.

Create a website or blog at WordPress.com