Karakterer

Der gives standpunktskarakterer på stx 2 gange i årets løb og afsluttende standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning. Karaktererne offentliggøres på Lectio. Der gives ingen standpunktskarakterer på hf.
Er det fornødne grundlag til karaktergivning ikke til stede, kan læreren vælge ikke at give karakter og der vil således stå (–). Når der gives -3 eller (–) meddeles dette til ledelsen og studievejlederen. Gives (–) ved sidste karaktergivning, kan eleven ikke indstilles til eksamen på almindelige vilkår.

Create a website or blog at WordPress.com