Fravær

Alt fravær registreres elektronisk på Lectio time for time og senest mandag kl. 8.00 i den førstkommende uge, herunder for sent fremmøde og skriftlige opgaver, der ikke er afleveret til tiden. Hver mandag kl. 8.00 er samtlige fraværsregistreringer således opdateret. Eleverne har pligt til at indføre fraværsårsag i Lectio.
Hvis en elev ikke er enig i de registrerede forsømmelser, retter vedkommende kontakt til den pågældende lærer, som inden den førstkommende mandag kl. 8.00 retter op på fejlen. Kontakt ledelsen, hvis der er problemer med dette.
En elev føres fraværende, når vedkommende ikke er mødt ved undervisningens start. Der findes ingen former for ”lovligt fravær”. Alt fravær er fravær. Men der findes skolerelateret fravær, som kan godskrives – så- som elevrådsarbejde, talentprogrammer, studiepraktik, idrætsstævner, introduktion af nye elever, fællesudvalgsmøder, forberedelse af Stor Fest, Operation Dagsværk, og når elever skal øve til optræden i forbindelse med arrangementer på skolen, deltagelse i ”Åbent Hus”-arrangementer, ekskursioner og Forsvarets Dag. I disse tilfælde skal eleven notere fraværet som skolerelateret samt uddybe, hvilken form for skolerelateret, der er tale om.

Hvis en elev er fraværende, har eleven selv pligt til at orientere sig om klassens arbejde. Er årsagen omfattende på grund af sygdom eller et handicap, kan der eventuelt aftales kompenserende undervisning. Skolen har ret til at stille krav om en lægeerklæring med henblik på at få belyst årsagen til fraværet. Udgiften til lægeerklæring afholdes af eleven.

Sygdom kan dog være af et sådant omfang, at der ikke kan gives årskarakterer, og eleven vil blive indstillet til prøve i alle fag og således være selvstuderende.

Længerevarende sygdom giver ret til kompenserende undervisning. Fritagelse i idræt er kun mulig i ganske særlige tilfælde.
Se i øvrigt skolens studie- og ordensregler samt skolens Fastholdelsesstrategi.

Create a website or blog at WordPress.com