Forretningsorden

Forretningsorden

§ 1 Elevrådstur
Stk. 1 Elevrådsturen er en årligt tilbagevendende begivenhed som afholdes i efteråret.
Stk. 2 Formålet med elevrådsturen er at skabe et stærkt, sammenhængende og engageret elevråd. Elevrådsturen giver mulighed for at gå i dybden med ting, som tidsmæssigt er for krævende i elevrådets daglige virke. Det foregående års elevrådsarbejde evalueres på turen.
Stk. 3 Elevrådsturen arrangeres af præsidiet.
Stk. 4 Det tilstræbes at alle klasser er repræsenteret med minimum en klasserepræsentant.
Stk. 5 Ved afgørelser angående elevrådets administrative arbejde har alle deltagerne stemmeret, og beslutninger afgøres ved simpelt flertal.
Stk. 6 Ved denne tur vælges medlemmer til PR-udvalget, der står for promovering af elevrådet. Gruppen kan kun bestå af elevrådsmedlemmer.

 

§ 2 Formand
Stk. 1 Elevrådsformændenes vigtigste opgave er at værne om elevdemokratiet, dvs.:
Indkalde til elevrådsmøder regelmæssigt
Administrere og uddelegere elevrådets opgaver
Sørge for, at de uddelegerede opgaver udføres tilstrækkeligt

 

§ 3 Kasserer
Stk. 1 Kassereren varetager elevrådets økonomi, dvs.:
Føre årsregnskab for elevrådets kassebeholdning samt fremlægge dette på generalforsamlingen i marts.
Indsamle regnskaber fra elevrådsudvalg og indrage disse i årsregnskabet, såfremt der er givet støtte til pågældende udvalg.

 

§ 4 Sekretæren
Stk. 1 Sekretæren deltager i alle elevrådsmøder, men er denne forhindret findes en midlertidig sekretær, som skriver referatet for pågældende møde.
Stk. 2 Sekretærens opgave er, at skrive et grundigt referat af samtlige elevrådetsmøder og offentliggøre disse. Dette indebærer at:
Referatet offentliggøres senest en uge efter afholdte elevrådsmøde
Formanden skal have godkendt referatet inden udsendelse
Referatet offentliggøres: på mail og på skolens hjemmeside

 

§ 5 Skolebestyrelsesmedlemmer
Stk. 1 Skolebestyrelsesmedlemmerne har til opgave at varetage elevrådets interesser i skolebestyrelsen.
Stk. 2 Skolebestyrelsesmedlemmerne er kommunikationsledet mellem elevrådet og skolebestyrelsen og har til opgave at informere elevrådet om elevrådsrelevante punkter diskuteret på bestyrelsesmøder.
Stk. 3 Man bestræber sig på at få kommende 2.g’ere ind i skolebestyrelsen. Kommende 3 g’er eller kommende 2 hf’ere er også okay.

 

§ 6 Mødepligt
Stk. 1 For at elevdemokratiet kan fungere optimalt skal klassen være repræsenteret på elevrådsmøderne.
Stk. 2 Hvis en klasse gentagende gange ikke repræsenteret på møderne er det klasens opgave at vælge nye medlemmer. Det er elevrådsformændenes opgave at sørge for, at klassen bliver underrettet (se §2, stk.1).
Stk. 3 Har klasserepræsentanten været forhindret i at deltage i møde, er dennes egen opgave at holde sig underrettet om hvad der er blevet bearbejdet. Suppleant skal træde til og deltage til elevrådsmødet
Stk. 4 Præsidiets medlemmer skal deltage på møderne, dog med undtagelse af retor og vicerektor.

 

§ 7 Generalforsamling
Stk. 1 Kandidaterne til elevrådsformandsposten skal offentliggøres min. 2 uger før generalforsamling.

 

§ 8 Procedure for beslutningstagen på elevrådsmøder
Stk. 1 Det tilstræbes, at problemstillinger behandles på følgende måde:
1.Oplysning om problemstilling
2.Debat om samme
3.Afgørelse
Bearbejdelsen må ikke strække sig over flere end 2 elevrådsmøder.

§ 9 Ændring af forretningsorden
Stk. 1 Forretningsordenen kan ændres på generalforsamlingen og på den årlige elevrådstur.

 

Create a website or blog at WordPress.com