Forretningsorden

 • 1 Elevrådstur
  Stk. 1 Elevrådsturen er en årligt tilbagevendende begivenhed som afholdes i foråret.
  Stk. 2 Formålet med elevrådsturen er at skabe et stærkt, sammenhængende og engageret elevråd. Elevrådsturen giver mulighed for at gå i dybden med ting, som tidsmæssigt er for krævende i elevrådets daglige virke. Det foregående års elevrådsarbejde evalueres på turen.
  Stk. 3 Elevrådsturen arrangeres af Formandskabet.
  Stk. 4 Det tilstræbes at alle klasser er repræsenteret med minimum en klasserepræsentant.
  Stk. 5 Ved afgørelser angående elevrådets administrative arbejde har alle deltagerne stemmeret, og beslutninger afgøres ved simpelt flertal.
 • 2 Formand
  Stk. 1 Elevrådsformændenes vigtigste opgave er at værne om elevdemokratiet, dvs.:
  Indkalde til elevrådsmøder regelmæssigt
  Administrere og uddelegere elevrådets opgaver
  Sørge for, at de uddelegerede opgaver udføres tilstrækkeligt
 • 3 Økonomi
  Stk. 1 elevrådets økonomi varetages af FU’s økonomiansvarlige
 • 4 Sekretæren
  Stk. 1 Sekretæren deltager i alle elevrådsmøder, men er denne forhindret findes en midlertidig sekretær, som skriver referatet for pågældende møde.
  Stk. 2 Sekretærens opgave er, at skrive et grundigt referat af samtlige elevrådetsmøder og offentliggøre disse. Dette indebærer at:
  Referatet offentliggøres senest en uge efter afholdte elevrådsmøde
  Formanden skal have godkendt referatet inden udsendelse
  Referatet offentliggøres: på en lectio besked og via lectio’s forside
 • 5 Skolebestyrelsesmedlemmer
  Stk. 1 Skolebestyrelsesmedlemmerne har til opgave at varetage elevrådets interesser i skolebestyrelsen.
  Stk. 2 Skolebestyrelsesmedlemmerne er kommunikationsledet mellem elevrådet og skolebestyrelsen og har til opgave at informere elevrådet om elevrådsrelevante punkter diskuteret på bestyrelsesmøder.
  Stk. 3 Der skal vælges 2 elever ind i skolebestyrelsen, en som er over 18, og en som er under, elevernes klasse er ikke relevante.
 • 6 Mødepligt
  Stk. 1 For at elevdemokratiet kan fungere optimalt skal klassen være repræsenteret på elevrådsmøderne.
  Stk. 2 Hvis en klasse gentagende gange ikke repræsenteret på møderne er det klasens opgave at vælge nye medlemmer. Det er elevrådsformændenes opgave at sørge for, at klassen bliver underrettet (se §2, stk.1).
  Stk. 3 Har klasserepræsentanten været forhindret i at deltage i møde, er dennes suppleantens ansvar at møde op til møderne, og videre give besked til klassen.
  Stk. 4 Formandskabets medlemmer skal deltage på møderne, dog med undtagelse af rektor og vicerektor.
 • 7 Årlig elevrådstur
  Stk. 1 Der skal vælges nye kandidater til formandskabet, skolerådet og bestyrelsen, og derefter er det muligt for de kommende kandidater at stille op på mødet.
 • 8 Procedure for beslutningstagen på elevrådsmøder
  Stk. 1 Det tilstræbes, at problemstillinger behandles på følgende måde:
  1.Oplysning om problemstilling
  2.Debat om samme
  3.Afgørelse
  Bearbejdelsen må ikke strække sig over flere end 2 elevrådsmøder.
 • 9 Ændring af forretningsorden
  Stk. 1 Forretningsordenen kan ændres på den årlige elevrådstur

Create a website or blog at WordPress.com